Grandmaster Games Database
GameResultMovesYearEventECOOpening
John Fedorowicz vs BG Smith1-0362004V Millennium FestivalE10Dzindzikhashvili defenceBrowse
    Opening Search
    Opening : Dzindzikhashvili defence