Viktor Kortschnoj vs Vitaly Tseshkovsky

Sochi schev

Tseshkovsky, Vitaly

Born
Sep 25 1944
Year

    Select a player's name to search only within their game archive.