Epidemic

An Outbreak of Chess

  Game idWhiteBlackLast MoveGame State
  12936014SubscriberZorroTheFoxSubscriberkevintrisha19 Nov '18 19:05infoIn progress
  12936011SubscriberkevintrishaSubscriberZorroTheFox19 Nov '18 19:04infoIn progress
  12946772SubscriberVery RustySubscriberZorroTheFox19 Nov '18 19:02infoIn progress
  12946769SubscriberZorroTheFoxSubscriberVery Rusty19 Nov '18 19:01infoIn progress
  12946725SubscriberVery RustySubscriberZorroTheFox19 Nov '18 18:58infoIn progress
  12946722SubscriberZorroTheFoxSubscriberVery Rusty19 Nov '18 18:58infoIn progress
  12939359SubscriberVery RustySubscriberZorroTheFox19 Nov '18 18:57infoIn progress
  12911102SubscriberZorroTheFoxSubscriberJeanTylerGabriel19 Nov '18 14:41infoIn progress
  12805806SubscriberPariah325SubscriberZorroTheFox19 Nov '18 04:00infoIn progress
  12933349SubscriberZorroTheFoxSubscriberInspector5251online19 Nov '18 03:12infoIn progress
  12933340SubscriberInspector5251onlineSubscriberZorroTheFox19 Nov '18 03:11infoIn progress
  12841639SubscriberZorroTheFoxSubscriberbeatlemania18 Nov '18 20:00infoIn progress
  12886205SubscriberspartangreekSubscriberAnselmo18 Nov '18 19:35infoIn progress
  12904296SubscriberbeatlemaniaSubscriberLittleDonkey18 Nov '18 11:30infoIn progress
  12920869SubscriberbeatlemaniaSubscriberZorroTheFox18 Nov '18 00:39infoIn progress
  12920773SubscriberZorroTheFoxSubscriberbeatlemania18 Nov '18 00:39infoIn progress
  12904300SubscriberLittleDonkeySubscriberZorroTheFox15 Nov '18 20:46infoIn progress
  12904291SubscriberZorroTheFoxSubscriberLittleDonkey15 Nov '18 20:45infoIn progress
  12939356SubscriberZorroTheFoxSubscriberVery Rusty15 Nov '18 18:59infoResigned (1-0)
  12911859SubscriberVery RustySubscriberZorroTheFox15 Nov '18 18:51infoIn progress
  12911856SubscriberZorroTheFoxSubscriberVery Rusty15 Nov '18 18:50infoIn progress
  12805765SubscriberZorroTheFoxSubscriberPariah32515 Nov '18 12:52infoIn progress
  12925508SubscriberZorroTheFoxSubscriberJeanTylerGabriel14 Nov '18 04:07infoIn progress
  12925521SubscriberJeanTylerGabrielSubscriberZorroTheFox14 Nov '18 04:02infoIn progress
  12789965SubscriberZorroTheFoxSubscriberMAN O WAR13 Nov '18 17:34infoIn progress
  12789966SubscriberMAN O WARSubscriberZorroTheFox13 Nov '18 17:34infoCheckmate (1-0)
  12928094SubscriberVery RustySubscriberZorroTheFox13 Nov '18 12:39infoResigned (0-1)
  12928095SubscriberZorroTheFoxSubscriberVery Rusty10 Nov '18 16:41infoResigned (0-1)
  12841644SubscriberbeatlemaniaSubscriberZorroTheFox10 Nov '18 16:01infoDraw agreed
  12904301SubscriberLittleDonkeySubscriberbeatlemania10 Nov '18 13:53infoResigned (0-1)