Grandmaster Games Database
GameResultMovesYearEventECOOpening
Alexander Motylev vs Sergey Volkov0-1301995RUS-sfC11French Steinitz variationBrowse
Arkadius Georg Kalka vs Mikhail Gurevich0-1291999BL2-W9899C11French Steinitz variationBrowse
Stephanne Guedon vs Mikhail Gurevich0-1571999Lost Boys opC11French Steinitz variationBrowse
Matthias Mueller vs Mikhail Gurevich½-½222002Bundesliga 2002-3C11French Steinitz variationBrowse
Marcin Szelag vs Teimour Radjabov0-1411999EU-ch U18C11French Steinitz variationBrowse
Luis Garcia Caballero vs Francisco Vallejo Pons½-½341998ESP-chTC11French Steinitz variationBrowse
Nathan A Resika vs Teimour Radjabov½-½622000FSGM DecemberC11French Steinitz variationBrowse
David Baramidze vs Nigel Short½-½462007World CupC11French Steinitz variationBrowse
Alexander Beliavsky vs Viktor Kortschnoj1-0411993TilburgC11French Steinitz variationBrowse
Victor Bologan vs Mikhail Gurevich0-1272002Gp BC05French Steinitz variationBrowse
John Fedorowicz vs Gregory Kaidanov1-0511995LexingtonC05French Steinitz variationBrowse
Parimarjan Negi vs K Rathnakaran0-1502007Parsvnath ch-CommonwealthC05French Steinitz variationBrowse
John Nunn vs Stef Pedersen1-0361998Oxford Grandmasters \'A\'C11French Steinitz variationBrowse
Nikola Sedlak vs Teimour Radjabov0-1552000ECh-u20C11French Steinitz variationBrowse
Nigel Short vs David Navara0-1542007Cez Trophy Rapid MatchC05French Steinitz variationBrowse
Nigel Short vs Bryan Kelly1-03620014NCLC11French Steinitz variationBrowse
Jan Timman vs Evgeny Bareev0-1351993Moscow blitzC11French Steinitz variationBrowse
Jan Timman vs Teimour Radjabov½-½412001Sigeman & CoC11French Steinitz variationBrowse